Responsive image

พันธกิจ1. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกำรจัดการศึกษา
2. สนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. สนับสนุนการดำเนินชีวิตด้วยวิถีความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง