Responsive image

พันธกิจ1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน สนองความต้องการของท้องถิ่นบนพื้นฐานความเป็นไทย

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง