Responsive image


ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Responsive image

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


วันเดือนปีเกิด 12 กันยายน 2515

การศึกษา
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University


สถานที่ติดต่อ 999/1 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรสาร 037 261 344
อีเมล tthienthong@gmail.com


ข้อมูลการทำงาน
2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
– รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
– เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)
– ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
– โฆษกกรรมาธิการการท่องเที่ยว
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
– มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548


ขอขอบคุณ


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/065/T_0001.PDF


เว็บไซต์ ศธ.360องศา
https://moe360.blog/2021/03/23/education-minister/?fbclid=IwAR2MBeLhUcOnProScbGeBA8ghy1OO-HKl5GLx2em9fQCiyLttF_Iz4Ef3QM

ข่าวล่าสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564
266 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 08/07/2564
334 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ " 01/07/2564
1,418 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 03/06/2564
326 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 31/05/2564
308 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
36,244 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
27,347 ครั้ง
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 28/05/2564
23,263 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,609 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
18,097 ครั้ง