Responsive image

ครูโอ๊ะปลื้ม


ครูโอ๊ะปลื้ม "ศฝช.สุรินทร์" โชว์ผลงานเด่นเกษตรธรรมชาติผสานทฤษฎีใหม่-อัตลักษณ์-ภูมิปัญญา แนะพัฒนาสู่เกษตรอัจฉริยะ สร้างรายได้-วิถีชีวิตยั่งยืน ลั่นพร้อมรับฟังทุกปัญหา ทลายทุกอุปสรรค

Responsive image

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ (ศฝช.) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล


     โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศธจ.จังหวัดสุรินทร์ นายวิชาญชัย แสบงบาล ผอ.ศฝช.สุรินทร์ ดร.ปัญญา ศาตรา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น บุคลากร และประชาชน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ


     รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ เป็นเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในขอบเขตความรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ตลอดทั้งประชาชนที่เข้ามารับบริการ


     ซึ่งศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ มีความโดดเด่นในเรื่องของเกษตรกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติ และในวันนี้ได้มีโอกาสชมการนวดข้าวแบบโบราณ การตำข้าวซ้อมมือ การบอกเล่าถึงเส้นทางของข้าว ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว วิธีปลูกข้าวเม็ดเดียว ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้ทั้งราคา มีกลิ่นหอมและรสชาติดี ตลอดจนร่วมกิจกรรมรอกกะลาพาเพลินและสมุนไพร การร่ายรำตรุษ เป็นประเพณีในช่วงปีใหม่ไทย (สงกรานต์) รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ที่ผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงหมูป่า เป็นต้น ตลอดจนการเลี้ยงช้าง การสืบสานอาหารคาวหวาน โดยเฉพาะขนมเนียลและขนมโชค ที่เป็นอาหารพื้นถิ่น และเป็นขนมสำหรับประกอบในประเพณีมงคล จึงถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์


     นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษาตามนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ชายแดน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา สร้างนวัตกร กศน.เพื่อจะต่อยอดเป็นนวัตกรรมในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นความมั่นคงยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


     “ตลอดระยะเวลาของการทำงาน ได้เดินทางไปเยี่ยม กศน.จังหวัด อำเภอ และตำบลทั่วประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากร และผู้บริหาร ที่ทำงานในทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับการมา ศฝช.สุรินทร์ ในครั้งนี้ มีความตั้งใจมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้ด้วยตนเอง ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับนับเป็นอีก ศฝช.ที่มีศักยภาพ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในนามตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น ให้สอดคล้องกับทั้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ อย่างสมดุลกลมกลืน


     แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือประชาชนในพื้นที่ตำบลกาบเชิง ตำบลโคกตะเคียน ตำบลตะเคียน และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอกาบเชิง มีความตระหนักรู้และสืบสานรักษาวิถีเกษตร ผสานกับอัตลักษ์ท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของ ศฝช. และชาว กศน. ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ จึงขอให้ร่วมกันพัฒนาวิถีเกษตร ก้าวไปสู่การเกษตรอัจฉริยะที่มีความยั่งยืน ภายใต้มิติแห่งอัตลักษณ์ของสุรินทร์ ส่งเสริมการสอนภาษาเขมร เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนสุรินทร์และบุรีรัมย์ และภาษาอังกฤษสำหรับลูกเสือมัคคุเทศก์และประชาชน ต่อยอดการท่องเที่ยวต่าง ๆ


     ในส่วนของเสียงสะท้อนความต้องการของบุคลากร กศน. ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ตลอดจนถึงการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากร พร้อมกับได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีความมั่นคงมากขึ้น (ครูอาสา) และการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของทุกศูนย์ฯ จาก 6 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท เพื่อให้สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัยได้ตามเป้าหมาย โดยจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของ ศฝช.ทั่วประเทศ ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการยุบเลิก ศฝช.แห่งนี้นั้น ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้


     และท้ายสุดนี้ ขอแสดงความชื่นชม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ที่เชื่อมโยงการทำงานกับทั่วทุกอำเภอ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างการเรียนรู้เพื่อประชาชนได้เป็นอย่างดี นับเป็น กศน.เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Good partnerships) ตามนโยบาย กศน. WOW เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนสิ่งดีให้กับพื้นที่นี้และประเทศ และขอขอบคุณการต้อนรับที่แสนอบอุ่นของชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นอีกจังหวัดที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


ขอขอบคุณ : เว็บไซต์ ศธ.360 องศา  ข่าวล่าสุด

เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 22/01/2564
255 ครั้ง
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 15/01/2564
306 ครั้ง
...ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 07/01/2564
100 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 05/01/2564
199 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 25/12/2563
242 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
35,613 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,951 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,353 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
16,597 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
13,937 ครั้ง