Responsive image


นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Responsive image

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เน้นปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง 3 ด้าน คือ● ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา● ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21● ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนhttps://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-2022/ข่าวล่าสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564
266 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 08/07/2564
334 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ " 01/07/2564
1,418 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 03/06/2564
326 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 31/05/2564
308 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
36,244 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
27,347 ครั้ง
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 28/05/2564
23,263 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,609 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
18,097 ครั้ง