Responsive image

เชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่สนใจ ส่งใบสมัครและผลงานร่วมกิจกรรม การคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค


เชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่สนใจ ส่งใบสมัครและผลงานร่วมกิจกรรม การคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค


สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือก “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทระดับประถมศึกษา และประเภทระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาของท่านพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของท่าน เพื่อเสนอผลงานสมัครเข้ารับคัดเลือก “สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดส่งใบสมัครการส่งผลงานและเอกสารรายละเอียดประกอบตามรูปแบบหรือกรอบการนำเสนอที่กำหนดไปยังกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน : reo13.moe.go.th ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง http://www.reo13.moe.go.th/index.php/2020-01-14-09-22-19/94-2020-08-08-14-38-18

ข่าวล่าสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564
265 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 08/07/2564
334 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ " 01/07/2564
1,414 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 03/06/2564
325 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 31/05/2564
308 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
36,244 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
27,347 ครั้ง
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 28/05/2564
23,261 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,609 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
18,097 ครั้ง