Responsive image

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ


แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

Responsive image

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้


1. นายประเสริฐ บุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ขอให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้ง เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์​ชาติ 20 ปี ให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป


ขอขอบคุณ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ ลิงก์ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54928&Key=news_act&fbclid=IwAR3btyXEdrF1ON_vvKwjYzqW4Gwc7FTBk3pscx4rkaTlHEHtj9vgQ-bi_BI

ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
33,508 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,265 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,844 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
13,036 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
11,855 ครั้ง