Responsive image

ข่าวประกาศ


การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

Responsive image

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ประชุมพิจารณาประเด็นการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัด และพิจารณางานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ภายในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยพิจารณารายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
31,212 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,887 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,520 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,131 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,522 ครั้ง