Responsive image

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ


เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ


กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของการศึกษาในพื้นที่ชายแดน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ของประเทศ


ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/open?id=0B7_xqcsIhZs-TkY2WWhWb3d5QW8ข่าวล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ 17/10/2562
26 ครั้ง
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 07/10/2562
62 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 07/10/2562
25 ครั้ง
เรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 02/10/2562
735 ครั้ง
ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 30/09/2562
176 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
32,304 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,013 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,661 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,590 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
9,147 ครั้ง