Responsive image


ข้อควรรู้ คำถามยอดฮิต

Responsive image

จากข้อคำถาม
1.รบกวนสอบถามคะประกาศผลย้ายเมื่อไหร่คะ
2.พิจารณาเรื่องย้ายจะประกาศหรือยังคะ
ตอบ. ได้ดำเนินการออกคำสั่งแจ้งทุกเขตแล้ว(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563)


ขั้นตอนการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยโดยสังเขป


1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้ง สพป./สพม.สำรวจตำแหน่งว่าง สาขาวิชา/ทาง/วิชาเอก ที่จะขอรับการบรรจุ

2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

3.เสนอ  อนุ กศจ.และเสนอต่อ กศจ. เพื่อขออนุมัติในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

4.กศจ.พิจารณาอนุมัติ

5.จัดทำหนังสือเรียกรายงานตัวเป็นรายบุคคลพร้อมให้เตรียมเอกสารหลักฐานมาในวันรายงานตัว

6.กำหนดระยะเวลาเรียกรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วันนับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์ลงทะเบียนต้นทาง

7.หากมีผู้สละสิทธิ์ในสาขาวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกใด ให้เรียกลำดับถัดไปจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้ง


/>ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
33,221 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,193 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,778 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,917 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
11,692 ครั้ง