Responsive image

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ


หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 2562

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ได้ประชาสัมพันธ์หลักสุตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดการฝึกอบรมตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

คู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านการบริหารบุคคล)


รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

แผ่นพับ : แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายเลขติดต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (4 ตุลาคม 2560)


รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต2 และเขต3 ได้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ของทุกโรงเรียนในสังกัด ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในหนังสือ  ส่งกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

(แบบรายงานของมหาดไทย http://www.ppb.moi.go.th/midev08/?catalogy=news&id=452&flag= )

รายละเอียด

เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของการศึกษาในพื้นที่ชายแดน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ของประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/open?id=0B7_xqcsIhZs-TkY2WWhWb3d5QW8

รายละเอียด

กระทรวงศึกษาธิการตั้ง 13 ประเด็น การตรวจราชการประจำปี 2561


รายละเอียด

รายงานการประชุมแถลง เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

รายงานการประชุมแถลง เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี (พ.ศ.2560-2579)

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี (พ.ศ.2560-2579)

รายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในรัชกาลปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในรัชกาลปัจจุบัน

รายละเอียด

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

รวมเอกสาร การบรรยายในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด วันที่ 14-17 มิ.ย.60

Download เอกสารทั้งหมดได้  "ที่นี่"

รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560


รายละเอียด

หนังสือเวียน/กฏ/ระเบียบ

แผนการปฏิรูประบบการศึกษาอุดมศึกษา


รายละเอียด

1