Responsive image

ข่าวประกาศ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding)

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

     

     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
     เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

      เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชุดที่ 9

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชุดที่ 9 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รายละเอียด

กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ด้วย ศธจ.สุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้สั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้
               1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีปกติ จำนวน 94 ราย
               2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 1 ราย
               3. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีปกติ จำนวน 8 ราย

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)


รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) ระดับจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ https://goo.gl/Ps8XJT

รายละเอียด

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/btpag

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/btavr

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี 1/2561


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สพม.เขต ๓๓, สพป.สุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓ และโรงเรียนสิรินธรจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยจัดขึ้น ณ โดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด วางพานพุ่มดอกไม้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการศูนย์อาเซียน ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/เอกชน ตลอดจนผู้มีเกียรติ และนักเรียนร่วมงานจำนวนมาก

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ประชุมพิจารณาประเด็นการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัด และพิจารณางานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ภายในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยพิจารณารายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ลิงค์สำรอง 24 วิชาเอก

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์)

        ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ติดตามได้ที่ลิงก์ http://gg.gg/bimi5

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

คำสั่ง กศจ.สุรินทร์ ที่ 15/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ลิงค์สำรอง : ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.33


รายละเอียด

สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2561

กศจ.สุรินทร์
สรุปยอดการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 8,324 คน
เว็บไซต์ http://www.web.surinpeo.go.th/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/surinpeo

รายละเอียด