Responsive image

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)


รายละเอียด

รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ชื่อเรื่อง      รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ผู้รายงาน     เมธาวี ติณานันท์
ปีที่พิมพ์      2561

รายละเอียด

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาทพนมรุ้ง สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา


รายละเอียด

1