Responsive image

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ  ส่งครูโรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : opec.go.th/webopec

รายละเอียด

1