Responsive image

หนังสือราชการ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล


หนังสือราชการ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ประกาศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมฯนักเรียน ปี 2562 จ.ศรีสะเกษ


รายละเอียด

หนังสือราชการ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561  4 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

โทร. 02-392-4021 ต่อ 2202 (นายจำเริญศักดิ์ เมืองแก้ว)

เว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/


รายละเอียด

แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

1