Responsive image

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


ผลการคัดเลือกรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563

สามารถดาวน์โหลดผลการคัดเลือกได้จากด้านล่าง

รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประกาศ การคัดเลือกรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Base Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2563

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ/ใบสมัคร/เกณฑ์การคัดเลือกได้ข้างล่างนี้

รายละเอียด

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประกาศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมฯนักเรียน ปี 2562 จ.ศรีสะเกษ

ขอเลื่อนส่งผลงานเป็นวันที่ 21 มกราคม 2562 

รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561  4 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

โทร. 02-392-4021 ต่อ 2202 (นายจำเริญศักดิ์ เมืองแก้ว)

เว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/


รายละเอียด

แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

กระทรวงศึกษาธิการตั้ง 13 ประเด็น การตรวจราชการประจำปี 2561


รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560


รายละเอียด

1