Responsive image

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

เลื่อนการประชุม การออกแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาตามแนวทาง STEM education

หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณ : เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/04/13/covid-measures/

รายละเอียด

แจ้งเลื่อนการกำกับ ติดตามสถานศึกษา เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แจ้งเลื่อนการกำกับ ติดตามสถานศึกษา เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

...ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษารายงานข้อมูลตามลิงค์ต่อไปนี้


http://covid.moe.go.th/survey/1/

รายละเอียด

รายงานการประเมินผลทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

แบบรายงาน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษา

จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง *เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลในภาพรวมต่อไป


แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับสถานศึกษา
http://covid.moe.go.th/survey/1/
 
เว็บไซต์เข้าดูข้อมูลทั่วไปของ COVID – 19 สำหรับสถานศึกษาและส่วนกลาง
http://www.covid.moe.go.th/app/sumprovince.php

แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับ admin ศธ.
http://covid.moe.go.th/login/
 
แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับ admin ศธจ.
http://www.covid.moe.go.th/app/login.php 

รายละเอียด

ผลการคัดเลือกรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563

สามารถดาวน์โหลดผลการคัดเลือกได้จากด้านล่าง

รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประกาศ การคัดเลือกรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Base Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2563

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ/ใบสมัคร/เกณฑ์การคัดเลือกได้ข้างล่างนี้

รายละเอียด

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประกาศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมฯนักเรียน ปี 2562 จ.ศรีสะเกษ

ขอเลื่อนส่งผลงานเป็นวันที่ 21 มกราคม 2562 

รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561  4 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

โทร. 02-392-4021 ต่อ 2202 (นายจำเริญศักดิ์ เมืองแก้ว)

เว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/


รายละเอียด

แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

กระทรวงศึกษาธิการตั้ง 13 ประเด็น การตรวจราชการประจำปี 2561


รายละเอียด

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560


รายละเอียด

1