Responsive image

ทิศทางการศึกษาวันนี้


ทิศทางการศึกษาวันนี้

ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันเดือนปีเกิด 12 กันยายน 2515

การศึกษา
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

สถานที่ติดต่อ 999/1 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรสาร 037 261 344
อีเมล tthienthong@gmail.com

ข้อมูลการทำงาน
2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
– รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
– เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)
– ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
– โฆษกกรรมาธิการการท่องเที่ยว
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
– มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548

ขอขอบคุณ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/065/T_0001.PDF

เว็บไซต์ ศธ.360องศา
https://moe360.blog/2021/03/23/education-minister/?fbclid=IwAR2MBeLhUcOnProScbGeBA8ghy1OO-HKl5GLx2em9fQCiyLttF_Iz4Ef3QM


รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

ครูโอ๊ะปลื้ม "ศฝช.สุรินทร์" โชว์ผลงานเด่นเกษตรธรรมชาติผสานทฤษฎีใหม่-อัตลักษณ์-ภูมิปัญญา แนะพัฒนาสู่เกษตรอัจฉริยะ สร้างรายได้-วิถีชีวิตยั่งยืน ลั่นพร้อมรับฟังทุกปัญหา ทลายทุกอุปสรรค

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ (ศฝช.) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล

     โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศธจ.จังหวัดสุรินทร์ นายวิชาญชัย แสบงบาล ผอ.ศฝช.สุรินทร์ ดร.ปัญญา ศาตรา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น บุคลากร และประชาชน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

     รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ เป็นเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในขอบเขตความรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ตลอดทั้งประชาชนที่เข้ามารับบริการ

     ซึ่งศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ มีความโดดเด่นในเรื่องของเกษตรกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติ และในวันนี้ได้มีโอกาสชมการนวดข้าวแบบโบราณ การตำข้าวซ้อมมือ การบอกเล่าถึงเส้นทางของข้าว ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว วิธีปลูกข้าวเม็ดเดียว ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้ทั้งราคา มีกลิ่นหอมและรสชาติดี ตลอดจนร่วมกิจกรรมรอกกะลาพาเพลินและสมุนไพร การร่ายรำตรุษ เป็นประเพณีในช่วงปีใหม่ไทย (สงกรานต์) รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ที่ผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงหมูป่า เป็นต้น ตลอดจนการเลี้ยงช้าง การสืบสานอาหารคาวหวาน โดยเฉพาะขนมเนียลและขนมโชค ที่เป็นอาหารพื้นถิ่น และเป็นขนมสำหรับประกอบในประเพณีมงคล จึงถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์

     นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษาตามนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ชายแดน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา สร้างนวัตกร กศน.เพื่อจะต่อยอดเป็นนวัตกรรมในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นความมั่นคงยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

     “ตลอดระยะเวลาของการทำงาน ได้เดินทางไปเยี่ยม กศน.จังหวัด อำเภอ และตำบลทั่วประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากร และผู้บริหาร ที่ทำงานในทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับการมา ศฝช.สุรินทร์ ในครั้งนี้ มีความตั้งใจมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้ด้วยตนเอง ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับนับเป็นอีก ศฝช.ที่มีศักยภาพ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในนามตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น ให้สอดคล้องกับทั้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ อย่างสมดุลกลมกลืน

     แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือประชาชนในพื้นที่ตำบลกาบเชิง ตำบลโคกตะเคียน ตำบลตะเคียน และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอกาบเชิง มีความตระหนักรู้และสืบสานรักษาวิถีเกษตร ผสานกับอัตลักษ์ท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของ ศฝช. และชาว กศน. ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ จึงขอให้ร่วมกันพัฒนาวิถีเกษตร ก้าวไปสู่การเกษตรอัจฉริยะที่มีความยั่งยืน ภายใต้มิติแห่งอัตลักษณ์ของสุรินทร์ ส่งเสริมการสอนภาษาเขมร เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนสุรินทร์และบุรีรัมย์ และภาษาอังกฤษสำหรับลูกเสือมัคคุเทศก์และประชาชน ต่อยอดการท่องเที่ยวต่าง ๆ

     ในส่วนของเสียงสะท้อนความต้องการของบุคลากร กศน. ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ตลอดจนถึงการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากร พร้อมกับได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีความมั่นคงมากขึ้น (ครูอาสา) และการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของทุกศูนย์ฯ จาก 6 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท เพื่อให้สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัยได้ตามเป้าหมาย โดยจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของ ศฝช.ทั่วประเทศ ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการยุบเลิก ศฝช.แห่งนี้นั้น ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้

     และท้ายสุดนี้ ขอแสดงความชื่นชม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ที่เชื่อมโยงการทำงานกับทั่วทุกอำเภอ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างการเรียนรู้เพื่อประชาชนได้เป็นอย่างดี นับเป็น กศน.เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Good partnerships) ตามนโยบาย กศน. WOW เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนสิ่งดีให้กับพื้นที่นี้และประเทศ และขอขอบคุณการต้อนรับที่แสนอบอุ่นของชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นอีกจังหวัดที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอขอบคุณ : เว็บไซต์ ศธ.360 องศา  



รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เน้นปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง 3 ด้าน คือ


● ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา


● ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21


● ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน


https://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-2022/

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

 
รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯแต่งตั้งปลัด ศธ.-เลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ กอศ.

(13 พ.ย.62) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นายประเสริฐ บุญเรือง พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายณรงค์ แผ้วพลสง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ขอบคุณ :บัลลังก์ โรหิตเสถียร
 https://moe360.blog/2019/11/13/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88/

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ขอให้ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้ง เร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์​ชาติ 20 ปี ให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

ขอขอบคุณ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ ลิงก์ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54928&Key=news_act&fbclid=IwAR3btyXEdrF1ON_vvKwjYzqW4Gwc7FTBk3pscx4rkaTlHEHtj9vgQ-bi_BI


รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

- เปิดอาคาร "พระวิเทศธรรมรังษี" มจร.สุรินทร์

เมื่อเวลา 9.39 น. รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอาคาร "พระวิเทศธรรมรังษี" (หลวงตาชี) พร้อมทอดผ้าป่า เพื่อพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. และผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มจร.วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการการศึกษาพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท รวม 6 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

โดยในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ "พระวิเทศธรรมรังษี" ให้มีความสมบูรณ์พร้อม สำหรับจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนถึงใช้ประโยชน์ในชุมชนด้วย

"หลังจากได้เยี่ยมชมผลงานคณาจารย์และนักศึกษา ต้องขอแสดงความชื่นชมที่สร้างสรรค์งานวิชาการและการวิจัย บูรณาการเชื่อมโยงสู่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นวิทยาทานและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการใช้ชีวิตและการทำงานในภายภาคหน้า และขออานิสงค์ผลบุญของการร่วมสร้างสิ่งดีงามร่วมกัน จงน้อมนำให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีแต่ความสุขความเจริญ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

- ติดตามการดำเนินงานของ สช.- กศน.-ศส.ปชต.

จากนั้นในเวลา 13.00 น. รมช.ศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของการศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบของ กศน. ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กช. และผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารท้องถิ่น ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมชาวสุรินทร์และชาว กศน. ที่ได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่สอบวัดผลสัมฤทธิ์การศึกษาพื้นฐานปลายภาค ผ่านตามเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 80.80 ถือเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจำนวนที่สูงกว่าการสอบผ่านระดับประเทศ รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Education Test) ที่มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 สาระ 39.62 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าระดับภาค (37.96) และระดับประเทศ (38.86) อีกด้วย

และขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ช่วยส่งเสริมและอำนวยการสนับสนุน ให้ กศน.จัดการศึกษาได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งการจัดการศึกษาให้กับคนพิการกว่า 200 คน งานพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนทั้ง 18 แห่ง ทั้งนี้ ขอฝากเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาท้องถิ่น (ภาษาเขมร) ในการบูรณาการกับการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารของประชาชน สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ขอทุกคนจงภาคภูมิใจ รักศักดิ์ศรีในตัวเอง และพยายามสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ผ่านการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ เพื่อชุมชน และเพื่อประเทศ ให้สังคมได้เห็นโฉมใหม่เป็น "กศน.WOW" ที่มีคุณภาพในยุค 4.0 ต่อไป

รวมทั้งการดำเนินงานสร้างพลเมืองอาสาประชาธิปไตย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับสำนักงาน กศน. โดยมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการทำกิจกรรมประชาธิปไตยระดับตำบล ซึ่งล่าสุด ศส.ปชต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2561 ด้วย

เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ทั้ง 41 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนกว่า 5,033 คน ที่มีผลการทดสอบ O-NET ปี 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในทุกกลุ่มสาระ ได้แก่ ชั้น ป.6 เพิ่มขึ้น 4.27, ชั้น ม.3 เพิ่มขึ้น 3.32 และชั้น ม.6 เพิ่มขึ้น 3.15 เป็นต้น

ในส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาเอกชน ขณะนี้มีหลายเรื่องที่ได้ดำเนินการจนมีผลสำเร็จชัดเจนแล้ว อาทิ การขยายเพดานค่ารักษาพยาบาลจากคนละ 1 แสนบาทต่อปี เป็น 1.5 แสนบาทต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้น และยังมีอีกหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม), การพัฒนาครู อยู่ระหว่างการจัดทำระบบออนไลน์ เพื่อนำการเรียนการสอนที่ดีให้โรงเรียนเอกชนได้นำไปใช้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ครูจะได้เรียนรู้ด้วย เป็นต้น

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณที่ช่วยกันสะท้อนปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการลงพื้นที่ ต้องการมาดูให้เห็นสภาพการจัดการศึกษาจริงด้วยตัวเอง เพื่อ "ทลายทุกข้อจำกัด" ให้หมดไป ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์แก่ครูและบุคลากร ศธ.และสร้างความสุขแก่เเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนต่อไป

ขอขอบคุณ : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54814&Key=news_Teerakiat

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

รัฐมนตรีใหม่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

แถลงนโยบายการศึกษา

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. ครั้งแรก

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงาน

ขอขอบคุณ : https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=tot50illWPs

                      http://www.reo1.go.th  (สำนักงานศึกษาธิการภาค 1)

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1

ขอขอบคุณ : https://youtu.be/SxIUdHuhLyU

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

ขอขอบคุณ : https://youtu.be/rD_xui-gYHE

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

ขอขอบคุณ : https://youtu.be/8DtdLPe9gNM

รายละเอียด

ทิศทางการศึกษาวันนี้

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

ขอขอบคุณ : https://youtu.be/SB8awN1T5Do

รายละเอียด

1