Responsive image

กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทุกอำเภอและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์  เพื่อทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 และการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ด้านการบริหาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับภาค และระดับจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560  และประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2561  รายละเอียดตามที่ปรากฎ

รายละเอียด

แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา


รายละเอียด

1