Responsive image

กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทุกอำเภอและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์  เพื่อทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 และการเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ด้านการบริหาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับภาค และระดับจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560  และประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่  15  มิถุนายน  2561  รายละเอียดตามที่ปรากฎ

รายละเอียด

แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา


รายละเอียด

กลุ่มนโยบายและแผน

แผ่นพับ : แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประกอบอาชีพได้ โดยในส่วนของการศึกษาในพื้นที่ชายแดน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความยากจน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่ยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ของประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/open?id=0B7_xqcsIhZs-TkY2WWhWb3d5QW8

รายละเอียด

รายงานการประชุมแถลง เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

รายงานการประชุมแถลง เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี (พ.ศ.2560-2579)

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี (พ.ศ.2560-2579)

รายละเอียด

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

รายละเอียด

กลุ่มนโยบายและแผน

แผนการปฏิรูประบบการศึกษาอุดมศึกษา


รายละเอียด

1