Responsive image

กลุ่มบริหารงานบุคคล


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ "

รายละเอียด

สถิติจำนวนผู้สมัครครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.สุรินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564


สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น
ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.
โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์
https://obec64.thaijobjob.com

1.ประกาศ กศจ.สุรินทร์ <โหลดได้ที่นี่>
 
2.บัญชีตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน <โหลดได้ที่นี่>
 
3.คุณวุฒิ/ทาง/สาชาวิชา ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง <โหลดได้ที่นี่>
 
4.หลักสูตรการสอบแข่งขัน <โหลดได้ที่นี่>
 
5.ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค <โหลดได้ที่นี่>
 
6.กำหนดการสอบแข่งขัน <โหลดได้ที่นี่>
 
7.รายชื่อประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ <โหลดได้ที่นี่>
 
8.แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.09.10) <โหลดได้ที่นี่>
 
9.แบบขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขัน <โหลดได้ที่นี่>

#สถิติจำนวนผู้สมัครครูผู้ช่วย http://gg.gg/uv8f5

รายละเอียด

กศจ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. และรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ สพม.สุรินทร์


รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2


รายละเอียด

ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2


รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชะลอการดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค (สัมภาษณ์) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง <โหลดได้ที่นี่>

 

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : 

http://gg.gg/omcla


รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ <โหลดได้ที่นี่>
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ (สอบข้อเขียน วันที่ 24 เมษายน 2564) <โหลดได้ที่นี่>
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน 2564) <โหลดได้ที่นี่>
 

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขยายเวลายื่นแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564


รายละเอียด

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ระดับจังหวัด)

รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (โหลดเอกสารได้ที่นี่)
 
รางวัลคุรุสภา (โหลดเอกสารได้ที่นี่)
 
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น (โหลดเอกสารได้ที่นี่)
 
รางวัลคุรุสดุดี (โหลดเอกสารได้ที่นี่)
 
รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น (โหลดเอกสารได้ที่นี่)
 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครที่เกี่ยวข้อง : เว็บไซต์ ศธจ.สุรินทร์

 

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2564 สังกัด สพฐ.


รายละเอียด

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.สุรินทร์

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.สุรินทร์

รายละเอียด

..ผลพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ตามมติ กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2


รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

<ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง>

รายละเอียด