Responsive image

กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานงบทดลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานงบทดลองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน เมษายน 2562

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานงบทดลองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

สำเนาหนังสือ แนวทางการปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

กระทรวงศึกษาธิการ  ส่งสำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว 544 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยครู ผู้บริหาร และ 38 ค(2) รุ่นที่ 1/2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยสามารถสมัครออนไลน์ที่ www.law.ubu.ac.th  หรือ E-mail: lawubu.training2019@gmail.com  หรือ โทรสาร 045-353-937

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

  1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ HRD e-Learlning
  2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวีดิโอ  
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดที่  www.ocsc.go.th หัวข้อ e-LOearngin Center หรือทาง www.ocsc.go.th/Learngngcenter ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  www.icehr.tu.ac.th มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนทุกหลักสูตร


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2560

รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายเลขติดต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (4 ตุลาคม 2560)


รายละเอียด

1