Responsive image

กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มอำนวยการ

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ศธจ.สุรินทร์ นำคณะปลูกต้นกันเกรา ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (OIT) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2564


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ศธจ.สุรินทร์ รับนโยบายของโรงเรียนในสังกัด ศธ.สร้างทางเลือกการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่าวิกฤต COVID 19


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ศธจ.สุรินทร์ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ศธจ.สุรินทร์ พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ศธจ.สุรินทร์ ประชุมเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินครู จ.สุรินทร์


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลเสมารักษ์


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2564


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2564


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

ร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบ inspection ผ่านระบบ Zoom Meting


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมการประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยใช้ CIPP model


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564


รายละเอียด

กลุ่มอำนวยการ

การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายในหัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" รอบ 2


รายละเอียด

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564 สำหรับบุคลากรที่สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือกได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

รายละเอียด

ขอเชิญบุคลากรของ ศธจ.สุรินทร์ และประชาชนผู้มารับบริการ ร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญบุคลากรของ ศธจ.สุรินทร์ และประชาชนผู้มารับบริการ
ร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564
ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
-------------------------------------

ช่องทางการตอบคำถาม

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สำหรับประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b
--------------------------------------------------------
ช่องทางการตอบคำถาม

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
สำหรับบุคลากรภายในที่ปฏิบัติงาน
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
https://itas.nacc.go.th/go/iit/c2h96b
--------------------------------------------------------


รายละเอียด

สป.ศธ. เผยแพร่งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

รายละเอียด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)


รายละเอียด

สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง


รายละเอียด