Responsive image

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด

ประกาศการจัดแผนการจัดซื้อจัดจัดประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจัดแผนการจัดซื้อจัดจัดประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

รายละเอียด