Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ภารกิจของหน่วยงาน

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยกำหนดสอบข้อเขียนภาค ก วันที่ 4 เมษายน 2563

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอกจอม  รุ่งสว่าง องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 5 โรง ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโอทะลัน ในเวลาบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โรงเรียนบ้านโจรก โรงเรียนบ้านอำปึลและโรงเรียนบ้านหนองคันนา ตามลำดับ ในการนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวให้การต้อนรับ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายพนัส พรมด้าว และนายวัชรพงษ์  วันดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี(ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ นายประยงค์  เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.  โดยมีนายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563   นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ให้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วยกลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาคี ซึ่งมีเป้าหมายในโรงเรียนอำเภอละ 1 โรงเรียน ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายประยงค์ เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์สอบของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ โดยในปีนี้จะดำเนินการประเมินรวม 6 สนามสอบคือ ร.ร.วาณิชย์นุกูล ร.ร.สุรินทรศึกษา ร.ร.อนุบาลทองอุ่น ร.ร.แงงกวง ร.ร.พระกุมารสุรินทร์ และ ร.ร.บวรธรรมประยุตวิทยา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลการประเมินในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ผู้แทนจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการจากนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ตามนโยบายเฉพาะด้าน(Agenda Based)และนโยบายการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการสร้างอาชีพและ Big Data ณ ห้องประชุมประทายสมันต์ สำนักงาน กศน.สุรินทร์ โดยในตอนบ่ายได้ลงพื้นที่ดูงานการสร้างอาชีพที่อำเภอเขวาสินรินทร์


รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การปรกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

จ้างเหมาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ

รายละเอียด

แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ในงาน Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ในงาน Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) นางวิมลมาลย์   รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีและร่วมวิ่งด้วย หลังจากการวิ่งมาราธอนเสร็จสิ้นได้มีพิธีรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับมอบ จากนายสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา ภาค ก

วันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการสอบ ภาค ก (ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่) กำหนดการคัดเลือกระหว่าง เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จำนวนผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือก 471 คน เข้ารับการคัดเลือก 471 คน จำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 100 ในการดำเนินการคัดเลือกวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ระหว่างดำเนินการคัดเลือกมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ท่าน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14 จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ท่าน โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือก และนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสนามสอบคัดเลือก ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะครูและลูกจ้าง เป็นอย่างดียิ่ง

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การสมัครคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์

ภาพบรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าพเจ้านางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับปกครองจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยการตรวจแบ่งออกเป็น 3 สาย นำโดย ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง ซึ่ง ในการบูรณาการการออกตรวจทั้งนี้ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ให้สถานบริการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม/แนะนำให้รู้จักหน่วยงาน/บทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์เสมารักษ์/แนะนำสายด่วน 1579 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งเหตุ เมื่อพบการกระทำผิด หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมในนักเรียนและนักศึกษา/คุ้มครองส่งเสริม ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งทางผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครู สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ทีมาอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning “เปิดกรุลายแทง O-NET ครั้งที่ 2” โดยมี นายคำปุน บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องลุมพินี แกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

งาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและสนับสนุนกองทุนในการจัดงาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีที่สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังและเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีสืบไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นายวิชัย ชัยโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางณชลนิภา ทวินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาววลี เจ๊กจันทึก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมจรัญยานนท์

รายละเอียด