Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ

รายละเอียด

แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ในงาน Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ในงาน Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) นางวิมลมาลย์   รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีและร่วมวิ่งด้วย หลังจากการวิ่งมาราธอนเสร็จสิ้นได้มีพิธีรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับมอบ จากนายสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา ภาค ก

วันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการสอบ ภาค ก (ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่) กำหนดการคัดเลือกระหว่าง เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จำนวนผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือก 471 คน เข้ารับการคัดเลือก 471 คน จำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 100 ในการดำเนินการคัดเลือกวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ระหว่างดำเนินการคัดเลือกมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ท่าน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14 จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ท่าน โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือก และนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสนามสอบคัดเลือก ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะครูและลูกจ้าง เป็นอย่างดียิ่ง

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การสมัครคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์

ภาพบรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าพเจ้านางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับปกครองจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยการตรวจแบ่งออกเป็น 3 สาย นำโดย ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง ซึ่ง ในการบูรณาการการออกตรวจทั้งนี้ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ให้สถานบริการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม/แนะนำให้รู้จักหน่วยงาน/บทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์เสมารักษ์/แนะนำสายด่วน 1579 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งเหตุ เมื่อพบการกระทำผิด หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมในนักเรียนและนักศึกษา/คุ้มครองส่งเสริม ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งทางผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครู สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ทีมาอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning “เปิดกรุลายแทง O-NET ครั้งที่ 2” โดยมี นายคำปุน บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องลุมพินี แกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

งาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและสนับสนุนกองทุนในการจัดงาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีที่สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังและเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีสืบไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นายวิชัย ชัยโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางณชลนิภา ทวินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาววลี เจ๊กจันทึก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมจรัญยานนท์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 1/2562 และมอบเงินสนับสนุน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิฯ ของจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ได้เป็นผู้แทนจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายฉัตรชัย ชุมนุม ข้าราชการบำนาญเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นไปตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ และสรุปรายงานผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ นำเสนอประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุม อกศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(อกศจ.สุรินทร์) ได้มีประชุมครั้งที่ 11/2561 ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ และมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(กศจ.สุรินทร์)

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะบุคคลใน ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561” ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุรินทร์ในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมภายในงาน เพื่อความก้าวหน้าในผลการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์, สาขาสถิติประยุกต์และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมภายในงานช้างแฟร์ บริเวณโดยรอบสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง และในช่วงเย็นงานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า งานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ และในช่วงเย็นกิจกรรมงานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ สานสัมพันธ์ ฮักแพงดิน ครั้งที่ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับคณะบุคคลใน ศธจ.สุรินทร์ นำต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกและร่วมกันดูแลในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า 70 ปี เพื่อให้เกษตรกรไทยได้อยู่ดีกินดี ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

 

     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 116 อัตรา และครูผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 52 อัตรา

     ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ในโอกาสนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และให้กำลังใจครูบรรจุใหม่

     โดยขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ สามารถพัฒนาเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ขอให้ครูมีอุดมการณ์สานฝันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีกำลังกายที่เข้มเข็ง กำลังใจที่ดี เป็นแม่แบบของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นที่รักและมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยิ่งขึ้นไป


ภาพกิจกรรมสามารถติดตามได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/SiW7Nw

นายชัดเจน  ณรัตน์คณาสิริ : ถ่ายภาพ
นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าวรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล โดย นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นกรรมการและเลขานุการในการจัดประชุมพิจารณากิจกรรม ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ รับการตรวจติดตามนโยบายจากนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ (รอบที่ ๒)

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (รอบที่ ๒) โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ที่โรงเรียนบ้านอู่โลก และโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา อ.พนมดงรัก ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียน

 ส่วนในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.เขต ๓๓ ติดตามการพัฒนากำลังคนฯ และข้อสั่งการด้านการลดชั่วโมงเรียน

และในโอกาสนี้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายองอาจ ดีประดวง นายพนัส พรมด้าว นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ และนายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุรินทร์ ในนามผู้แทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมต้อนรับ รับฟังนโยบายการรับการตรวจการในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สุรินทร์ เขต ๓ และ สพม.เขต ๓๓ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด