Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 จำนวน  19 อัตรา 8  วิชาเอก เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่ให้คณะกรรมการและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานใน ศธจ.สุรินทร์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ว่าที่เรือตรี ทรงยศ พรานเนื้อ นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีจำเป็น/เหตุพิเศษ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ครูผู้ช่วยรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งแทนผู้สละสิทธิ์รอบที่ 6

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แสดงความยินดีกับผู้ที่มารายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนผู้สละสิทธ์ในรอบที่ 6 จำนวน 10 อัตรา และมอบนโยบายการจัดการศึกษารวมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน โดยให้ความสำคัญที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ รร.สุรินทรศึกษา  รร.หนองโตง(สุรวิทยาคม) และรร.วีรวัฒโยธิน พบว่าสถานศึกษามีการเตรียมการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทั้งสามแห่ง


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ รร.อนุบาลสุรินทร์  รร.สุรวิทยาคาร และรร.สิรินธร พบว่าสถานศึกษามีการเตรียมการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทั้งสามแห่ง


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิด “พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเปิด-ปิดภาคเรียน มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้นักเรียนด้อยโอกาส รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายศิริวัตร  บุญประสพ เป็นประธานการประชุม นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ดร.วรัท  พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ โรงเรียนสิรินธร(อ.เมืองสุรินทร์) และโรงเรียนบ้านกางของ(อ.ศีขรภูมิ) เพื่อติดตามและให้กำลังใจสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมให้การต้อนรับ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประธานคณะกรรมการและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์และนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ของโรงเรียนเอกชนในระบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายคำปุน บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์(2563-2565) มาตรการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของแต่ละสังกัดในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อนำเสนอ กศจ. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอกจอม  รุ่งสว่าง องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 5 โรง ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโอทะลัน ในเวลาบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โรงเรียนบ้านโจรก โรงเรียนบ้านอำปึลและโรงเรียนบ้านหนองคันนา ตามลำดับ ในการนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวให้การต้อนรับ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายพนัส พรมด้าว และนายวัชรพงษ์  วันดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี(ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ นายประยงค์  เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.  โดยมีนายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563   นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ให้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วยกลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาคี ซึ่งมีเป้าหมายในโรงเรียนอำเภอละ 1 โรงเรียน ณ ห้องประชุมหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายประยงค์ เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์สอบของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ โดยในปีนี้จะดำเนินการประเมินรวม 6 สนามสอบคือ ร.ร.วาณิชย์นุกูล ร.ร.สุรินทรศึกษา ร.ร.อนุบาลทองอุ่น ร.ร.แงงกวง ร.ร.พระกุมารสุรินทร์ และ ร.ร.บวรธรรมประยุตวิทยา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลการประเมินในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ผู้แทนจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการจากนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ตามนโยบายเฉพาะด้าน(Agenda Based)และนโยบายการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการสร้างอาชีพและ Big Data ณ ห้องประชุมประทายสมันต์ สำนักงาน กศน.สุรินทร์ โดยในตอนบ่ายได้ลงพื้นที่ดูงานการสร้างอาชีพที่อำเภอเขวาสินรินทร์


รายละเอียด