Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ประชาสัมพันธ์การปรกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

จ้างเหมาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ

รายละเอียด

แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ในงาน Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร ในงาน Big C Buakaw Surin Marathon ครั้งที่ 1 โดยมี นายสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) นางวิมลมาลย์   รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีและร่วมวิ่งด้วย หลังจากการวิ่งมาราธอนเสร็จสิ้นได้มีพิธีรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน โดยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับมอบ จากนายสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา ภาค ก

วันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการสอบ ภาค ก (ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่) กำหนดการคัดเลือกระหว่าง เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จำนวนผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือก 471 คน เข้ารับการคัดเลือก 471 คน จำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 100 ในการดำเนินการคัดเลือกวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ระหว่างดำเนินการคัดเลือกมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ท่าน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14 จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ท่าน โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือก และนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสนามสอบคัดเลือก ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะครูและลูกจ้าง เป็นอย่างดียิ่ง

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การสมัครคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์

ภาพบรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าพเจ้านางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับปกครองจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยการตรวจแบ่งออกเป็น 3 สาย นำโดย ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง ซึ่ง ในการบูรณาการการออกตรวจทั้งนี้ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ให้สถานบริการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม/แนะนำให้รู้จักหน่วยงาน/บทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์เสมารักษ์/แนะนำสายด่วน 1579 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งเหตุ เมื่อพบการกระทำผิด หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมในนักเรียนและนักศึกษา/คุ้มครองส่งเสริม ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งทางผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครู สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ทีมาอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning “เปิดกรุลายแทง O-NET ครั้งที่ 2” โดยมี นายคำปุน บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องลุมพินี แกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

งาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและสนับสนุนกองทุนในการจัดงาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีที่สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังและเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีสืบไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นายวิชัย ชัยโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางณชลนิภา ทวินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาววลี เจ๊กจันทึก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมจรัญยานนท์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 1/2562 และมอบเงินสนับสนุน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิฯ ของจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ได้เป็นผู้แทนจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายฉัตรชัย ชุมนุม ข้าราชการบำนาญเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นไปตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ และสรุปรายงานผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ นำเสนอประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุม อกศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(อกศจ.สุรินทร์) ได้มีประชุมครั้งที่ 11/2561 ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ และมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(กศจ.สุรินทร์)

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะบุคคลใน ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561” ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุรินทร์ในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมภายในงาน เพื่อความก้าวหน้าในผลการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์, สาขาสถิติประยุกต์และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมภายในงานช้างแฟร์ บริเวณโดยรอบสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง และในช่วงเย็นงานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า งานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ และในช่วงเย็นกิจกรรมงานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ สานสัมพันธ์ ฮักแพงดิน ครั้งที่ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับคณะบุคคลใน ศธจ.สุรินทร์ นำต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกและร่วมกันดูแลในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า 70 ปี เพื่อให้เกษตรกรไทยได้อยู่ดีกินดี ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

 

     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 116 อัตรา และครูผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 52 อัตรา

     ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ในโอกาสนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และให้กำลังใจครูบรรจุใหม่

     โดยขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ สามารถพัฒนาเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ขอให้ครูมีอุดมการณ์สานฝันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีกำลังกายที่เข้มเข็ง กำลังใจที่ดี เป็นแม่แบบของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นที่รักและมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยิ่งขึ้นไป


ภาพกิจกรรมสามารถติดตามได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/SiW7Nw

นายชัดเจน  ณรัตน์คณาสิริ : ถ่ายภาพ
นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าวรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล โดย นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นกรรมการและเลขานุการในการจัดประชุมพิจารณากิจกรรม ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด