Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครู สพป.สุรินทร์ เขต 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พบปะและให้กำลังใจคุณครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ทีมาอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning “เปิดกรุลายแทง O-NET ครั้งที่ 2” โดยมี นายคำปุน บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องลุมพินี แกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

งาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและสนับสนุนกองทุนในการจัดงาน “เสาหลัก....เมืองสุรินทร์” ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีที่สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังและเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีสืบไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นายวิชัย ชัยโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางณชลนิภา ทวินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาววลี เจ๊กจันทึก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมจรัญยานนท์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 1/2562 และมอบเงินสนับสนุน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิฯ ของจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ได้เป็นผู้แทนจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายฉัตรชัย ชุมนุม ข้าราชการบำนาญเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นไปตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ และสรุปรายงานผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ นำเสนอประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ระดับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุม อกศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(อกศจ.สุรินทร์) ได้มีประชุมครั้งที่ 11/2561 ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ และมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(กศจ.สุรินทร์)

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะบุคคลใน ศธจ.สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561” ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุรินทร์ในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมภายในงาน เพื่อความก้าวหน้าในผลการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์, สาขาสถิติประยุกต์และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมภายในงานช้างแฟร์ บริเวณโดยรอบสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง และในช่วงเย็นงานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า งานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ และในช่วงเย็นกิจกรรมงานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ สานสัมพันธ์ ฮักแพงดิน ครั้งที่ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับคณะบุคคลใน ศธจ.สุรินทร์ นำต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกและร่วมกันดูแลในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า 70 ปี เพื่อให้เกษตรกรไทยได้อยู่ดีกินดี ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

 

     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 116 อัตรา และครูผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 52 อัตรา

     ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ในโอกาสนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และให้กำลังใจครูบรรจุใหม่

     โดยขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ สามารถพัฒนาเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ขอให้ครูมีอุดมการณ์สานฝันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีกำลังกายที่เข้มเข็ง กำลังใจที่ดี เป็นแม่แบบของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นที่รักและมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยิ่งขึ้นไป


ภาพกิจกรรมสามารถติดตามได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/SiW7Nw

นายชัดเจน  ณรัตน์คณาสิริ : ถ่ายภาพ
นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าวรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล โดย นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นกรรมการและเลขานุการในการจัดประชุมพิจารณากิจกรรม ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ รับการตรวจติดตามนโยบายจากนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ (รอบที่ ๒)

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (รอบที่ ๒) โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ที่โรงเรียนบ้านอู่โลก และโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา อ.พนมดงรัก ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียน

 ส่วนในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.เขต ๓๓ ติดตามการพัฒนากำลังคนฯ และข้อสั่งการด้านการลดชั่วโมงเรียน

และในโอกาสนี้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายองอาจ ดีประดวง นายพนัส พรมด้าว นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ และนายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุรินทร์ ในนามผู้แทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมต้อนรับ รับฟังนโยบายการรับการตรวจการในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สุรินทร์ เขต ๓ และ สพม.เขต ๓๓ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์ วันแรก

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ วิชาเอก ๑๑๖ อัตรา โดยกำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เป็นวันแรก บรรยากาศเนืองแน่น โดยมีผู้มายื่นใบสมัคร รวมทั้งสิ้น ๑,๘๖๗ ราย บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในโอกาสนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาสมัครสอบและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการสอบ เปิดเผยว่า ศธจ.สุรินทร์มีนโยบายดำเนินการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อบุคคลและหรือกลุ่มบุคคลใดที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่านได้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ถ้าหากพบเบาะแส สามารถแจ้งได้ทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อนี้

๑. ๐๘๑-๘๗๖-๒๙๕๗ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๒. ๐๖๑-๔๑๒-๙๓๖๕ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๓. ๐๖๑-๔๒๑-๔๑๓๑ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๔. ๐๙๔-๕๔๒-๔๒๘๘ นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ศธจ.สุรินทร์ ในวันที่สอง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เป็นวันที่สอง ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

โดยในภาคเช้า เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และในภาคบ่ายเวลาประมาณ ๑๓.๐๕ น. ได้รับเกียรติจากนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธาน อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล และ พลตรีศักดิ์ชัย ทองนุ่ม อกศจ.สุรินทร์ ได้ให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ และนายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผอ.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ให้การต้อนรับ
ซึ่งในวันนี้ (๑๙ ก.ค.๖๑) มีผู้มายื่นใบสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ จำนวน ๑,๑๐๔ ราย รวมกับวันแรก (๑๘ ก.ค.๖๑) จำนวน ๑,๘๐๑ ราย สรุปมีผู้มายื่นใบสมัครทั้งสองวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๐๕ ราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะทำงาน การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นการประสานความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบแนวทางนโยบายการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นตัวแทนศึกษานิเทศก์จาก ศธจ.สุรินทร์/สพป.สุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓, สพม. เขต ๓๓ และ กศน.จังหวัดสุรินทร์

กระแส มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การรับสมัครครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ศธจ.สุรินทร์ ในวันที่ ๔ ของการรับสมัครเนืองแน่นกว่าปกติ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ กศจ. ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ ๔ ของการรับสมัคร จำนวน ๒๔ วิชาเอก รับจำนวน ๑๑๖ อัตรา มีผู้มาสมัครหนาแน่นกว่าปกติ เนื่องจากเป็นวันเสาร์ โดยมีผู้สมัคร จำนวน ๒,๒๒๔ ราย เมื่อเทียบกับในวันแรก ๑,๘๐๑ ราย วันที่สอง ๑,๑๐๔ ราย และวันที่ ๓ ๙๔๓ ราย รวมทั้ง ๔ วัน มีผู้มาสมัครรวมทั้งสิ้น ๖,๐๗๒ ราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัคร ไปจนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ได้จากประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  http://www.web.surinpeo.go.th/ หรือที่เฟชบุค ศธจ.สุรินทร์ https://www.facebook.com/surinpeo/

ในโอกาสนี้ ได้มีประกาศเพิ่มเติมในสาขาวิชา ขาดแคลน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ การเงินและบัญชี ภาษาจีน ดนตรีศึกษา และดนตรีสากล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในการสมัครสอบ

วันเพ็ญ โสกรรณิตย์ : ที่มา/แหล่งข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ เปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๘

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.สุรินทร์จัดอบรมให้กับโรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “สุรินทรวิทยาคม” โรงเรียนวาณิชย์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น และโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู่และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จัดตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล และคณะครู โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรม

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล

13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางวิมลมาลย์รินไธสงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนวาณิชย์นุกูลซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษและมีครูต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยมีนางเพ็ญศรีเงางามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวภัทรพร สุทธิยานุช เป็นที่ปรึกษาโปรแกรม ETC( English Thai Chinese) คอยให้คำแนะนำและพาเยี่ยมชมโรงเรียน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลดอุบัติเหตุทางถนน

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย อาคารตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการด้านนวัตกรรมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินโครงการ “สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบงานสืบสวน อบถ.ตำรวจภูธรภาค ๓” เพื่อสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม ลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี พ.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำนวัตกรรมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด