Responsive image

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด


ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา -หลักสูตรหุ่นยนต์สร้างอาชีพ-

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา “หลักสูตรหุ่นยนต์สร้างอาชีพ” ที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์, วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จากการติดตามพบว่าสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี มีผลงานประจักษ์ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์จะพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและการมีงานทำตามนโยบายต่อไป


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ (สพป.สุรินทร์ เขต 2)

     วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ,นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ,นายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา ศธจ.สุรินทร์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ของ ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยคณะติดตาม นายเจษฎา เทพศร ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ และ นายเกรียงศักดิ์ อบเทียน เลขานุการ ศธภ.8 ลงตรวจราชการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมี ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ,นายสุพิศ อาจเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ,นายสุรสิทธิ์ เครือมั่น, นางเพียงกวี เติมสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 2 และคณะผู้บริหาร-ครู รร.อนุบาลชุมพลบุรี,รร.บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา",รร.บ้านนาดี,รร.บ้านหนองเรือ,รร.ชุมชนบ้านซาด,รร.ปทุมมาศวิทยา,รร.บ้านเบิด,รร.บ้านคำผง,รร.บ้านซาต (มงคลวิทยา),และ รร.โนนนารายณ์วิทยา นำเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ พร้อมให้การต้อนรับ

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์ ,สพป.สุรินทร์ เขต 3)

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ,นายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา ศธจ.สุรินทร์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ของ ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยคณะติดตาม นายเจษฎา เทพศร ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ และ นายเกรียงศักดิ์ อบเทียน เลขานุการ ศธภ.8 ลงตรวจราชการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ภาคเช้าที่ รร.กาบเชิงวิทยา ซึ่งมีนายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางปติมา กาญจนากาศ รอง สพม.สุรินทร์
,นายชวลิต เจนเจริญ รอง สพม.สุรินทร์, ดร.วัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.สุรินทร์ และคณะผู้บริหาร-ครู จาก รร.พนมดงรักวิทยา,รร.ศรีณรงค์พิทยาลัย,รร.ชุมพลวิทยาสรรค์,รร.นารายณ์คําผงวิทยา และ รร.สนมวิทยาคาร นำเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ พร้อมให้การต้อนรับ
 
ภาคบ่ายที่ รร.บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ซึ่งมี นายธวัชชัย ไชยสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายเดชา การรัมย์
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ,นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ,นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
นายปิยะราษฎร์ แก้วสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 และคณะผู้บริหาร-ครู จาก รร.กันทรราม (นุ่นศึกษาคาร)
รร.เจริญราษฏร์วิทยา ,รร.บ้านทนง,รร.บ้านทมอ,รร.โชคนาสาม,รร.บ้านหนองใหญ่,รร.บ้านหนองแวง,รร.บ้านตาโมม,รร.บ้านกระสัง,รร.บ้านตาพราม,รร.บ้านอุโลก,รร.บ้านโคกกลาง,รร.บ้านตาเมียง,รร.บ้านโนนสวรรค์,รร.อนุบาลศรีณรงค์ และ รร.บ้านหนองแวง นำเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ พร้อมให้การต้อนรับ

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based)กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ซึ่งนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้นำคณะลงพื้นที่ ติดตามการเข้าถึงทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ,นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ , นายปรัชญา มีพรหมดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ รวมทั้งคณะผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับและนำการตรวจราชการ

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 จำนวน  19 อัตรา 8  วิชาเอก เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่ให้คณะกรรมการและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานใน ศธจ.สุรินทร์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ว่าที่เรือตรี ทรงยศ พรานเนื้อ นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีจำเป็น/เหตุพิเศษ


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ครูผู้ช่วยรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งแทนผู้สละสิทธิ์รอบที่ 6

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ แสดงความยินดีกับผู้ที่มารายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนผู้สละสิทธ์ในรอบที่ 6 จำนวน 10 อัตรา และมอบนโยบายการจัดการศึกษารวมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน โดยให้ความสำคัญที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

การติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ รร.สุรินทรศึกษา  รร.หนองโตง(สุรวิทยาคม) และรร.วีรวัฒโยธิน พบว่าสถานศึกษามีการเตรียมการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทั้งสามแห่ง


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ รร.อนุบาลสุรินทร์  รร.สุรวิทยาคาร และรร.สิรินธร พบว่าสถานศึกษามีการเตรียมการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทั้งสามแห่ง


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิด “พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเปิด-ปิดภาคเรียน มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้นักเรียนด้อยโอกาส รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายศิริวัตร  บุญประสพ เป็นประธานการประชุม นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้มาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ดร.วรัท  พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ โรงเรียนสิรินธร(อ.เมืองสุรินทร์) และโรงเรียนบ้านกางของ(อ.ศีขรภูมิ) เพื่อติดตามและให้กำลังใจสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมให้การต้อนรับ

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประธานคณะกรรมการและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์และนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ของโรงเรียนเอกชนในระบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายคำปุน บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์(2563-2565) มาตรการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของแต่ละสังกัดในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อนำเสนอ กศจ. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอกจอม  รุ่งสว่าง องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 5 โรง ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโอทะลัน ในเวลาบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โรงเรียนบ้านโจรก โรงเรียนบ้านอำปึลและโรงเรียนบ้านหนองคันนา ตามลำดับ ในการนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวให้การต้อนรับ


รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายพนัส พรมด้าว และนายวัชรพงษ์  วันดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี(ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ นายประยงค์  เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.  โดยมีนายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด