Responsive image

แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด 


(1) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


(2) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


(3) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


(5) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(Link 1(Link 2


(6) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


(7) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562