Responsive image

แบบคำร้องขอผลคะแนนสอบ


ขั้นตอนการขอทราบผลคะแนนสอบ ดังนี้

1. ส่งคำร้องขอผลคะแนนสอบ มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา)

3. ระบุช่องทางการส่งผลคะแนน Email หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ (ผู้ยื่นคำร้องแนบซองเปล่าซองติดแสตมป์

จ่าหน้าซองถึงตนเอง)

 

หมายเหตุ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะแจ้งผลการสอบให้ท่านทราบ หลังการประกาศผลสอบ ภาค ค เป็นต้นไป  เนื่องจากรอการส่งผลคะแนนจากหน่วยงานที่ออกขอสอบ ตามที่ สพฐ. กำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่ม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เลขที่ 50 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000  โทร. 044-511013   


ดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่นี่ << Link >>