Responsive image

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ITA ปีงบประมาณ 2563           ๐ ข้อมูลพื้นฐาน

   01 โครงสร้างหน่วยงาน 2563
   02 ข้อมูลผู้บริหาร 2563
   03 หน้าที่และอำนาจ 2563
   04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 2563
   05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 2563
   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2563


๐ ข่าวประชาสัมพันธ์

   07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563


๐ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

   08 Q&A 2563
   09 Social Network 2563


๐ แผนดำเนินงาน   

   010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
   012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


๐ การปฏิบัติงาน   

   013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563 


๐ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

   014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
   015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563
   016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563


๐ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

   017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563
   018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2563
   019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563
   020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


๐ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563
   022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
   023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
   024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563


๐ การร้องเรียนการทุจริต  

   025 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
   026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
   027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563


๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
   028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2563
   029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563


๐ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

   030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
   031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563


๐ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

   032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
   033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563


๐ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563


๐ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

   035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563
   037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563


๐ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

   038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
   039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563