Responsive image

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


Responsive image
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044511014
Email : sunchanee_1975@hotmail.com