Responsive image

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


Responsive image
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
Email : -