Responsive image

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


Responsive image
ชื่อ-นามสกุล : นางชนัดดา เศลาอนันต์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : sv.chanatda@surinpeo.go.th