Responsive image

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


Responsive image
ชื่อ-นามสกุล : นางวันดี สุขชีพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com