Responsive image

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


Responsive image
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : pe.arunsri_pan@surinpeo.go.th