Responsive image

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


Responsive image
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ต.หญิงอรุณี สุขสมเพียร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : bs.arunee@surinpeo.go.th