Responsive image

แนะนำผู้บริหาร

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
Email : -
2 ชื่อ-นามสกุล : นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
Email : -
3 ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล วุทฒิลานนท์
ตำแหน่ง : รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
Email : -
4 ชื่อ-นามสกุล : นางวิมลมาลย์ รินไธสง
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
Email : -
5 ชื่อ-นามสกุล : ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร
ตำแหน่ง : รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : -
เบอร์โทร : -
Email : -

1