Responsive image

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นางชรัดพร เสริมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนายการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด กิจการนักเรียน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : Surin_peo@surinpeo.go.th
2 ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ต.หญิงอรุณี สุขสมเพียร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : bs.arunee@surinpeo.go.th
3 ชื่อ-นามสกุล : นางศิริวิมล ศิลารักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : bs.siriwimon@surinpeo.go.th
4 ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : pe.arunsri_pan@surinpeo.go.th

1