Responsive image

กลุ่มนโยบายและแผน

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.arisra@surinpeo.go.th
2 ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง อัครชัยมงคล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : pp.jumlong@surinpeo.go.th
3 ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าเอก คมกริช ทองหล่อ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : pp.komgrich@surinpeo.go.th
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัชชา มามาก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : pp.supuchcha@surinpeo.go.th
5 ชื่อ-นามสกุล : ดร.วราภรณ์ บุญเจียม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : sv.waraporn@surinpeo.go.th
6 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพงศ์ผกา ดาศรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044511104
Email : ploy_spm@hotmail.com
7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044511014
Email : sunchanee_1975@hotmail.com

1