Responsive image

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.wanphen@surinpeo.go.th
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำไพ ชูชมงาม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.aumphai@surinpeo.go.th
3 ชื่อ-นามสกุล : นายสนูรักษ์ มีรสล้ำ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.s_bird3@surinpeo.go.th
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาพร บุญแพง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.umaporn@surinpeo.go.th
5 ชื่อ-นามสกุล : นายสมรส มั่นยืน
ตำแหน่ง : นิติกร
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.somrot@surinpeo.go.th
6 ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี คนึงเพียร
ตำแหน่ง : นิติกร
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.metee@surinpeo.go.th

1