Responsive image

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นายสนูรักษ์ มีรสล้ำ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.s_bird3@surinpeo.go.th
2 ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี คนึงเพียร
ตำแหน่ง : นิติกร
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : ps.metee@surinpeo.go.th
3 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาพร บุญแพง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : surinpeo.web@gmail.com
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมีนา แก้วลอย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์)
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-558469
Email : surinpeo.web@gmail.com
5 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับจังหวัด)
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-558469
Email : surinpeo.web@gmail.com
6 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลิษา สุบินชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์)
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-558469
Email : surinpeo.web@gmail.com
7 ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ มุมทอง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ช่วยราชการ)
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com

1