Responsive image

กลุ่มอำนวยการ

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : surinpeo.web@gmail.com
2 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียพันธ์ สิริสิทธิกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : surinpeo.web@gmail.com
3 ชื่อ-นามสกุล : นางราณี สิมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : surinpeo.web@gmail.com
4 ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : surinpeo.web@gmail.com
5 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : surinpeo.web@gmail.com
6 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์ ชูบุตร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com
7 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริดา บุญภา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com
8 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัศนลักษณ์ ดีพูน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com
9 ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย มากแสน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com
10 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมะลิ ตรงแก้ว
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com
11 ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ เจนดง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 096-7514196
Email : surinpeo.web@gmail.com

1